Välj Land
United Kingdom Australia Austria Belgium China Denmark Finland France Germany Italy Netherlands North America Norway Poland Russia Singapore Sweden Switzerland

Privacy Policy

Hogg Robinson

Integritetspolicy

ÖVERSIKT

Hogg Robinson Nordic AB (handelsnamn HRG Sweden), S:t Eriksgatan 117, 101 22 Stockholm, Sverige (kallat ”HRG”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) tar sina dataskydds- och integritetsskyldigheter på allvar. I detta integritetsmeddelande beskrivs hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter i vår affärsverksamhet, inklusive följande:

 • Vilka personuppgifter vi samlar in samt när och varför vi använder dem
 • Hur vi lämnar ut information inom HRG och till våra tjänsteleverantörer, myndigheter och andra tredje parter
 • Mer information om cookies
 • Överföring av personuppgifter globalt
 • Så skyddar och lagrar vi personuppgifter
 • Juridiska rättigheter som hjälper dig att hantera din integritet
 • Så kontaktar du oss för mer hjälp

Vi är fast beslutna att skydda och respektera din integritet.  Vi innehar, behandlar och överför endast personuppgifter som vi samlar in om dig där du personligen identifieras enligt gällande lagar, denna integritetspolicy och eventuella villkor som anges vid de punkter där personuppgifter samlas in (”insamlingsvillkor”).  I händelse av bristande överensstämmelse mellan insamlingsvillkoren och denna integritetspolicy har insamlingsvillkoren företräde.

Denna integritetspolicy gäller i förhållande till data som vi samlar in och behandlar via de webbplatser där den används.  Den gäller inte datainsamling och behandling som utförs i samband med resetjänster som HRG tillhandahåller dig eller företaget du arbetar för, där HRG:s rättigheter och skyldigheter anges i de avtal som ingås för tillhandahållandet av dessa tjänster och/eller integritetspolicyer som tillhandahålls separat.

Om du vill ha mer information om HRG, inklusive geografisk placering, kan du besöka www.hrgworldwide.com eller kontakta oss via uppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss”.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan ändra denna integritetspolicy från tid till annan så att den är uppdaterad enligt lagens krav och vår verksamhetspraxis. Vi publicerar den uppdaterade integritetspolicyn på webbplatsen så att du alltid vet vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och under vilka omständigheter vi lämnar ut dem, så titta regelbundet in på dessa sidor för den senaste versionen av meddelandet.

Du kan hitta externa länkar till tredje parters webbplatser på vår webbplats. Denna integritetspolicy gäller inte din användning av en tredje parts webbplats.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN SAMT NÄR OCH VARFÖR VI ANVÄNDER DEM

När vi samlar in information

Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi samlar in om dig om du

 • använder vår webbplats
 • kontaktar oss via informationen i avsnittet ”Kontakta oss” eller fyller i en förfrågan eller andra formulär på webbplatsen.

Personuppgifter vi samlar in och använder om du använder våra webbplatser eller webbtjänster

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig, inklusive följande:

 • Uppgifter du anger när du använder ”kontakta oss”-funktionen eller fyller i eventuella förfrågningar eller andra formulär på webbplatsen (till exempel namn, e-post och telefonnummer).
 • Vi kan föra register över korrespondensen om du kontaktar oss.

Du måste alltid ge korrekta personuppgifter och du samtycker till att vid behov uppdatera dem enligt nedanstående anvisningar.  Du samtycker också till att vi, om de inte uppdateras, kan anta att de personuppgifter du har angett är korrekta.

Så använder vi dina personuppgifter

Vi använder de personuppgifter du ger oss för att kontakta dig och tillhandahålla dig information eller tjänster som du har begärt samt hantera frågor som uppkommer till följd av kontakten och/eller göra det möjligt för en medlem i Hogg Robinson-koncernen och/eller HRG-partnernätverket att kontakta dig och tillhandahålla dig information eller tjänster som du har begärt samt hantera eventuella frågor som uppstår till följd av kontakten.

Rättsliga grunder till att använda dina personuppgifter

Vi kommer endast att samla in, använda och lämna ut dina personuppgifter om vi är övertygade om att vi har en lämplig rättslig grund för att göra detta. Detta kan handla om följande:

 • Det ligger i vårt legitima intresse som kommersiell organisation (till exempel för att kommunicera med dig där detta behövs i samband med våra tjänster samt för att förbättra våra webbplatser och tjänster) att använda dina personuppgifter. I dessa fall hanterar vi alltid dina uppgifter på ett sätt som är proportionerligt och respekterar din rätt till integritet. Du har rätt att invända mot behandlingen enligt beskrivningen i avsnittet ”Juridiska rättigheter som hjälper dig att hantera din integritet” nedan.
 • Det är nödvändigt för oss att använda dina personuppgifter för att följa en relevant juridisk eller myndighetsrelaterad skyldighet vi har, till exempel redovisning som krävs av skattemyndigheter, polisväsende och/eller tillsynsorgan.

Kontakta oss via informationen i avsnittet ”Kontakta oss” om du vill ha mer information om de rättsliga grunder enligt vilka vi behandlar personuppgifter.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER INOM HRG OCH TILL TREDJE PART

Vi lämnar ut dina uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs nedan:

 

 • Med företag i Hogg Robinson-koncernen och/eller HRG-partnernätverket för de syften som beskrivs i avsnittet ovan och så som annars behövs för att tillhandahålla dig våra tjänster eller bedriva vår verksamhet.
 • Med tredje parter som hanterar vår verksamhet och tillhandahåller tjänster. Detta omfattar lagringsleverantörer som används vid webbplatsens drift och/eller tillhandahållandet av tjänsterna via den (dessa leverantörer har inte direkt tillgång till personuppgifterna såvida inte detta anges på annat sätt på webbplatsen).
 • Om vi är skyldiga att göra det, med våra tillsynsmyndigheter, för att följa alla tillämpliga lagar, föreskrifter och regler samt vid förfrågningar från polismyndigheter, tillsynsmyndigheter och andra statliga organ.
 • En framtida köpare av en del av eller alla våra tillgångar eller, i förekommande fall, tillgångarna i hela eller en del av Hogg Robinson-koncernens företag.
 • I det osannolika fall att vi i god tro bedömer att vi är skyldiga att göra det för att skydda rättigheter/egendom som tillhör oss, våra kunder och/eller deras anställda.

 

 

 

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH ANVÄNDNING AV COOKIES

Direktmarknadsföring

På den här webbplatsen erbjuder vi dig ett enkelt sätt att välja om du vill få marknadsföringsmaterial från HRG som vi tror att kan vara relevant och intressant för dig via e-post.

HRG begränsar direktmarknadsföringen till en rimlig och proportionerlig nivå.  Vi säkerställer att du hela tiden har kontrollen över dina inställningar. I varje e-post med marknadsföring erbjuds du att ”avprenumerera” i några enkla steg.  Du kan även kontakta oss via informationen i avsnittet ”Kontakta oss” om du vill avregistrera dig från all typ av marknadsföring.

Cookies

Information om användningen av cookies på denna webbplats finns i webbplatsens cookiepolicy

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER GLOBALT

HRG verkar globalt. Följaktligen kan dina personuppgifter överföras till och lagras i länder utanför EU, inklusive USA, som har andra dataskyddsstandarder. HRG vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande lag och hanteras omsorgsfullt för att skydda din rätt till integritet och dina intressen, och att överföring begränsas till länder som fastslagits erbjuda en lämplig juridisk skyddsnivå eller där vi anser att det finns alternativa arrangemang för att skydda din integritet. I detta syfte kontrollerar vi noga alla begäranden innan vi lämnar ut personuppgifter om vi får förfrågningar från polis eller myndigheter.

Du har rätt att kontakta oss för mer information om våra skyddsåtgärder (inklusive en kopia av relevanta avtalsförpliktelser) för att säkerställa lämpligt skydd av dina personuppgifter när dessa överförs enligt beskrivningen ovan.

SÅ SKYDDAR OCH LAGRAR VI DINA UPPGIFTER

Säkerhet

Vi har implementerat och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, policyer och rutiner utformade för att minska risken för oavsiktlig förstörelse eller förlust eller icke-behörig utlämning av eller åtkomst till sådana uppgifter som lämpar sig enligt typen av uppgifter som berörs. De åtgärder vi vidtar omfattar att belägga hela vår personal och alla våra tjänsteleverantörer med sekretessplikt samt förstöra eller permanent avidentifiera personuppgifter om de inte längre behövs för de ändamål för vilja de samlades in och använda oss av lämpliga nätverks- och systemsäkerhetsåtgärder.

Lagra dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som rimligtvis är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in, enligt beskrivningen i detta meddelande. Under vissa omständigheter kan vi lagra dina personuppgifter under längre tidsperioder, till exempel om vi måste föra det enligt lagens, tillsynsmyndighetens eller skatteverkets krav eller på grund av redovisningsbestämmelser.

Under särskilda omständigheter kan vi lagra dina personuppgifter under längre tidsperioder så att vi har ett korrekt register över dina affärer med oss i händelse av klagomål eller tvister, eller om vi rimligen bedömer att det finns risk för en rättstvist som rör dina personuppgifter eller affärer.

JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM HJÄLPER DIG ATT HANTERA DIN INTEGRITET

Med förbehåll för vissa undantag, och i vissa fall beroende på behandlingsaktiviteten, har du vissa rättigheter beträffande dina personuppgifter.

Vi kan be dig om ytterligare uppgifter för att bekräfta din identitet och av säkerhetsskäl innan vi lämnar ut begärda personuppgifter till dig. Vi förbehåller oss rätten att debitera en avgift där detta är tillåtet enligt lag, till exempel om din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss via informationen i avsnittet ”Kontakta oss”. Med förbehåll för juridiska och andra tillåtna överväganden vidtar vi alla rimliga åtgärder för att snabbt uppfylla din begäran eller informera dig om vi behöver ytterligare information för att uppfylla den.

Vi kanske inte alltid kan uppfylla hela din begäran, till exempel om det påverkar den sekretessplikt vi har gentemot andra, eller om vi har rätt enligt lag att hantera begäran på ett annat sätt.

Rätt att få tillgång till personuppgifter

Du har rätt att begära att vi ger dig en kopia av dina personuppgifter som vi innehar, och du har rätt att få veta (a) källan till dina personuppgifter, (b) ändamål, rättslig grund och behandlingsmetoder, (c) den personuppgiftsansvariges identitet och (d) till vilka enheter eller kategorier av enheter dina personuppgifter kan överföras.

Rätt att korrigera eller radera personuppgifter

Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga personuppgifter. Det kan hända att vi vill kontrollera personuppgifternas riktighet innan vi korrigerar dem.

Du kan även under begränsade omständigheter begära att vi raderar dina personuppgifter

 • om de inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in
 • om du har dragit tillbaka ditt samtycke (om databehandlingen baserades på samtycke)
 • till följd av en godkänd rätt att invända som (se ”Rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas” nedan)
 • om de har behandlats på ett olagligt sätt
 • för att följa en juridisk skyldighet för HRG.

Vi måste inte godkänna din begäran om att radera personuppgifter om det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att

 • följa en skyldighet enligt lag
 • etablera, utöva eller skydda oss mot rättsliga anspråk.

Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Du kan be oss begränsa dina personuppgifter, men endast om

 • deras riktighet bestrids, så att vi kan kontrollera huruvida de är korrekta
 • behandlingen är olaglig, men du inte vill att de raderas
 • de inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in, men vi fortfarande behöver etablera, utöva eller skydda oss mot rättsliga anspråk
 • du har utövat rätten att invända och kontrollen av eventuella grunder för åsidosättande inte är klar.

Vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter efter en begäran om begränsning

 • om vi har din tillåtelse
 • för att etablera, utöva eller skydda oss mot anspråk
 • för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons intressen.

Rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas

Du kan invända mot all behandling av dina personuppgifter vars rättsliga grund är vårt legitima intresse om du anser att dina grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än vårt legitima intresse.

Om du invänder har vi möjlighet att visa att vi har övertygande legitima intressen som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

Rätt att få en kopia av de skyddsåtgärder för personuppgifter som används vid överföring utanför din jurisdiktion

Du kan begära en kopia av, eller hänvisning till, de skyddsåtgärder enligt vilka dina personuppgifter överförs utanför Europeiska unionen.

Vi kan redigera dataöverföringsavtal för att skydda kommersiella villkor.

Rätt att lämna in klagomål till din lokala tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet om du är oroad över hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi ber dig att försöka lösa eventuella problem med oss först, även om du har rätt att när som helst kontakta din tillsynsmyndighet.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor, funderingar eller klagomål som rör vår efterlevnad av detta meddelande och dataskyddslagar eller vill utöva dina rättigheter uppmanar vi dig att i första hand kontakta oss via webbplatsens kontaktformulär. Vi utreder och försöker lösa klagomål och tvister, och vi vidtar alla rimliga ansträngningar för att uppfylla din önskan om att utöva dina rättigheter så snabbt som möjligt och under alla omständigheter inom ramen för de tidsperioder som anges i dataskyddslagar.

Så kontaktar du din dataskyddsmyndighet

Du kan när som helst lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd (dvs. där du är stadigvarande bosatt, där du arbetar eller där den påstådda överträdelsen skedde). Vi ber dig att försöka lösa eventuella problem med oss innan du kontaktar den lokala tillsynsmyndigheten.