Välj Land
United Kingdom Australia Austria Belgium China Denmark Finland France Germany Italy Netherlands North America Norway Poland Russia Singapore Sweden Switzerland

Sekretess på HGR

För HGR-kunders resenärer som har övergått till ett controller-to-controller-förhållande hänvisar vi till Hogg Robinson Groups sekretessmeddelande.

ÖVERSIKT

Hogg Robinson Ltd. med dotterbolag (samlat benämnt ”HRG”, ”vi”, ”oss”, och ”vår/våra”) tar dataskydd och sekretessansvar på allvar. Sekretessmeddelandet förklarar hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter i vår verksamhet, bland annat:

 • Vilka personuppgifter vi samlar in, samt när och hur de används
 • Hur vi delar information inom HRG och med våra tjänsteleverantörer, tillsynsmyndigheter och andra tredje parter
 • Mer förklaringar om cookies
 • Överföring av personuppgifter globalt
 • Hur vi skyddar och lagrar personuppgifter
 • Juridiska rättigheter som finns för att hantera din sekretess
 • Hur du kan kontakta oss för mer support

 

Vi är fast beslutna att skydda och respektera din sekretess. Vi kommer endast lagra, hantera och överföra de personuppgifter vi samlar in om dig och som identifierar dig i enlighet med tillämplig lagstiftning, sekretesspolicyn och de villkor som framgår på de platser där personuppgifterna samlas in (”Villkor för insamling”). Om Villkor för insamling och sekretesspolicyn skulle skilja sig åt är det Villkor för insamling som gäller.

Den HRG-enhet som är ansvarig för dina personuppgifter är den HRG-enhet som ursprungligen samlar in dina uppgifter. Detta kan förklaras mer utförligt i separata sekretessmeddelanden som görs tillgängliga när dina personuppgifter först samlas in av HRG-enheten, till exempel när du eller ditt bolag samverkar oss i relation till våra tjänster.

Du kan hitta mer information om HRG, bland annat geografiska platser, på www.hrgworldwide.com, eller genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns i avsnittet ”Kontakta oss”.

Sekretessmeddelande – Data som samlas in och hanteras via våra webbsidor Sekretessmeddelandet gäller avseende alla uppgifter vi samlar in och hanterar på de webbsidor det visas på. Det gäller inte för datainsamling och hantering som sker i samband med resetjänster som HRG tillhandahåller dig eller ditt företag, där HRG:s rättigheter och ansvar regleras i avtal som ingås för tillhandahållande av tjänsterna och/eller sekretessmeddelanden som erhålles separat.

Om du är en HGR-kunds resenär och kunden har övergått till ett controller-to-controller-förhållande och du vill veta mer om datainsamling och hantering av dina personuppgifter som sker i samband med resetjänster som HRG tillhandahåller dig eller ditt företag hänvisar vi till Hogg Robinson Groups sekretessmeddelande nedan.

Du kan hitta externa länkar till tredje parts webbsidor på vår webbsida. Sekretessmeddelandet gäller inte när du använder tredje parts webbsida.

Vilka personuppgifter vi samlar in, samt när och hur de används

När samlar vi in information?

Sekretessmeddelandet beskriver vilka personuppgifter vi samlar in om dig när du:

 

 • Använder en av våra webbsidor (inklusive vår webbsida Investerarrelationer),
 • Kontakta oss genom att använda informationen som finns i avsnittet Kontakta oss eller fyll i en förfrågan eller annan blankett på

 

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in olika slags personuppgifter om dig, bland annat:

 

 • Uppgifter du tillhandahåller när du använder funktionen Kontakta oss eller när du fyller i en förfrågan eller annan blankett på sidan (till exempel namn, e-postadress och telefonnummer),
 • Om du kontaktar oss kan vi spara

 

Du måste alltid uppge korrekta personuppgifter och du samtycker till att uppdatera dem vid behov enligt nedan. Du samtycker även till att vi kan anta att dina personuppgifter är korrekta om inga uppdateringar har skett.

Hur använder vi dina uppgifter?

Vi använder de personuppgifter du tillhandahåller för att kontakta dig och ge dig information eller tjänster som du har begärt och för att hantera ärenden som uppkommer som ett resultat av denna kontakt, och/eller för att möjliggöra för medarbetare på Hogg Robinson Group-koncernen och/eller HRG:s partnernätverk att kontakta dig och ge dig information eller tjänster som du har begärt och för att hantera ärenden som uppkommer som ett resultat av detta.

Rättslig grund för att använda dina personuppgifter

Vi kommer endast samla in, använda och dela dina personuppgifter då vi är säkra på att vi har en lämplig rättslig grund för att göra det. Det kan vara på grund av att:

 

 • användandet av dina personuppgifter ligger i vårt legitima intresse som affärsorganisation (till exempel för att kommunicera med dig då det är nödvändigt i samband med våra tjänster, och för att göra förbättringar på våra webbsidor och tjänster) – och i dessa fall hanterar vi dina personuppgifter med omsorg på sätt som är lämpliga och som respekterar din sekretess. Du har rätt att motsätta dig hanteringen i enlighet med vad som framgår i avsnittet Juridiska rättigheter som finns för att hantera din sekretess, och/eller
 • användandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att följa tillämpliga rättsliga skyldigheter eller bestämmelser, till exempel att dela information som begärs ut av skattemyndigheter, brottsbekämpande myndigheter och/eller andra

Du kan hitta mer information den rättsliga grunden för hantering av dina personuppgifter genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns i avsnittet ”Kontakta oss”.

 

Hur delar vi dina uppgifter?

Vi delar dina uppgifter i enlighet med vad som beskrivs nedan och för nedanstående syften:

 

 • med medlemmar i Hogg Robinsom Group-koncernen och/eller HRG:s partnernätverk för de syften som framgår ovan och på andra sätt, beroende på vad som är nödvändigt för att leverera våra tjänster till dig eller för att sköta vår verksamhet,
 • med tredje parter som hanterar vår verksamhet och levererar tjänster. Det innefattar datalagringsleverantörer som används vid drift av sidan och/eller för att tillhandahålla tjänster via densamma (leverantörerna har inte direkt tillgång till personuppgifterna såvida det inte tydligt framgår på sidan),

 

 • där det krävs att vi gör det, tillsammans med tillsynsmyndigheter, för att följa gällande lagar och bestämmelser, och begäranden från brottsbekämpande myndigheter, tillsyns- och andra myndigheter,
 • med en eventuell framtida köpare av alla eller delar av våra tillgångar, eller där det är tillämpligt, alla eller delar av Hogg Robinson Groups tillgångar, och
 • i det osannolika fallet att vi i god tro anser att vi är skyldiga att göra det, för att skydda våra rättigheter/vår egendom eller våra klienters och/eller deras medarbetares rättigheter/egendom.

 

Hur vi skyddar och lagrar personuppgifter

Sekretess

VI har infört och använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, policyer och rutiner som har utformats för att minska risken för oavsiktlig radering eller förlust, eller icke godkänd delning av eller åtkomst till sådan information. Åtgärderna är anpassade efter den information det gäller. Åtgärder som vi vidtar är bland annat att våra anställda tjänsteleverantörer omfattas av sekretesskrav, de måste radera eller permanent anonymisera personuppgifter om de inte längre behövs för de syften de samlades in och det måste finnas lämpliga nätverks- och systemsäkerhetsåtgärder på plats.

Lagring av dina uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det rimligen är nödvändigt för de syften de samlades in, enligt detta meddelande. I vissa fall kan vi lagra dina uppgifter under längre tid, till exempel om det krävs för att följa rättsliga, skattemässiga eller bokföringsmässiga krav.

I vissa fall kan vi lagra dina uppgifter under längre tid för att ha en korrekt historik för din verksamhet hos oss i händelse av klagomål eller andra problem, eller om vi har rimliga skäl att anta att det skulle kunna ske en rättstvist som berör dina personuppgifter eller din verksamhet.

Användning av cookies

Information om hur cookies används på sidan finns i sidans Cookie-policy.

Internationella överföringar

HRG:s verksamhet är global. Därför kan dina personuppgifter komma att överföras till och lagras i länder utanför EU, till exempel USA, och dessa länder kan omfattas av andra dataskyddsstandarder. HRG kommer vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att överföringar av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och att de hanteras med omsorg för att skydda din sekretess och dina intressen. Överföringar är begränsade till länder som har bedömts kunna tillhandahålla tillräckligt juridiskt skydd eller där vi kan vara säkra på att alternativa rutiner finns på plats för att skydda din sekretess. Därför validerar vi noggrant alla begäranden om personuppgifter från brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter innan vi lämnar ut några personuppgifter.

Du har rätt att kontakta oss för mer information om de säkerhetsåtgärder vi har infört (inklusive kopior av relevanta kontrakt) för att säkerställa tillräckligt skydd av dina personuppgifter när dessa överförs enligt ovan.

Dina rättigheter

Med vissa undantag och i vissa fall beroende på vilken hantering vi genomför har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter.

Vi kan be om ytterligare information för att bekräfta din identitet och av säkerhetsskäl innan vi delar personuppgifterna med dig. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift där det är lagligt, till exempel om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

Du kan hitta mer information om dina rättigheter genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns i avsnittet ”Kontakta oss”. Efter juridiska och andra tillåtna överväganden kommer vi vidta alla rimliga åtgärder

 

för att svara på din begäran omgående eller informera dig om vi behöver ytterligare information för att genomföra din begäran.

Det kan hända att vi inte alltid kan uppfylla din begäran, till exempel om det skulle påverka vår sekretesskyldighet gentemot andra eller om vi enligt lag måste hantera begäran på annat sätt.

Rätt till åtkomst till personuppgifter

Du har rätt att begära att vi förser dig med en kopia av de personuppgifter vi har om dig och du har rätt att få information om, (a) källan till dina personuppgifter, (b) syfte, juridisk grund och hanteringsmetoder, (c) den personuppgiftsansvarigas identitet, och (d) de enheter eller kategorier av enheter dit dina personuppgifter kan komma att överföras.

Rätt att korrigera eller radera personuppgifter

Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga personuppgifter. Vi kan försöka verifiera korrektheten i personuppgifterna innan de korrigeras.

Du kan även begära att vi raderar dina personuppgifter i vissa omständigheter då:

 

 • de inte längre behövs för de syften för vilka de samlades in, eller
 • du har återtagit ditt samtycke (om uppgiftshanteringen baserades på samtycke), eller
 • efter en protest som gått igenom (se Rätt att protestera mot hanteringen av dina personuppgifter nedan), eller
 • de har hanterats olagligt, eller
 • för att uppfylla en rättslig skyldighet som HRG omfattas

 

Vi är inte skyldiga att följa din begäran om att radera dina personuppgifter om hanteringen av dina personuppgifter är nödvändig:

 

 • för att uppfylla en rättslig skyldighet, eller
 • för att upprätta, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

 

Rätt att begränsa hanteringen av dina personuppgifter

Du kan begära att vi begränsar dina personuppgifter, men endast då:

 

 • korrektheten bestrids, för att vi ska kunna verifiera korrektheten, eller
 • hanteringen är olaglig, men du inte vill radera dem, eller
 • de inte längre behövs för de syften för vilka de samlades in, men vi fortfarande behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk, eller
 • du har utövat rätten att protestera, och verifiering av tvingande skäl pågår.

 

Vi kan fortsätta använda dina personuppgifter efter en begäran om begränsning om:

 

 • vi har ditt samtycke, eller
 • för att upprätta, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk, eller
 • för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

 

Rätt att protestera mot hanteringen av dina personuppgifter

Du kan protestera mot all hantering av dina personuppgifter där vi har angivit vårt legitima affärsintresse som rättslig grund om du anser att dina grundläggande fri- och rättigheter är av större vikt än våra legitima intressen.

 

Om du lämnar in en protest har vi möjlighet att visa att vi har obestridliga legitima intressen som åsidosätter dina fri- och rättigheter.

Rätt att erhålla en kopia av de säkerhetsåtgärder som används vid överföring av personuppgifter utanför din jurisdiktion

Du kan be att få en kopia eller hänvisning till de säkerhetsåtgärder som används vid överföringar av dina personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen.

Vi kan redigera uppgiftsöverföringsavtal för att skydda kommersiella intressen.

Rätt att lämna in ett klagomål hos din lokala tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål hos din lokala tillsynsmyndighet om du är orolig för hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi ber att du försöker lösa eventuella problem med oss först, även om du har rätt att kontakta din lokala tillsynsmyndighet när som helst.

Förändringar

Vi kan ändra sekretessmeddelandet från tid till annan om vår verksamhet förändras eller om de rättsliga kraven ändras. Om vi gör väsentliga förändringar i sekretessmeddelandet lägger vi upp ett meddelande på vår webbsida innan de träder i kraft och där det är lämpligt skickar vi även ut ett meddelande till dig om förändringen.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller klagomål om HRG och sekretessen, eller för att utöva dina rättigheter, hänvisar vi till personuppgiftsombudet, GBTPrivacy@amexgbt.com eller:

Global Privacy Team

American Express Global Business Travel 5 Churchill Place

Canary Wharf London E14 5HU Storbritannien

I de flesta fall ber vi att du inkommer med ditt klagomål skriftligen. Vi kommer utreda ditt klagomål och svarar generellt sett skriftligen inom 30 dagar från mottagandet. Om vi inte skulle svara eller om du inte är nöjd med svaret som du fått från oss kan du ha rätt att lämna in ett klagomål till din tillsynsmyndighet.

Hogg Robinson Groups sekretessmeddelande

Hogg Robinson Group (HRG) tillhandahåller sekretessmeddelandet för att beskriva hur vi kan samla in, använda, dela och på andra sätt hantera dina personuppgifter, som anställd hos en av våra företagskunder eller annan individ till vilken vi tillhandahåller våra tjänster – resor, möten och evenemang, samt därtill hörande produkter och tjänster – via våra webbsidor, mobilapplikationer, kommunikationskanaler eller andra medel, online eller konventionella, i ett controller-to-controller-förhållande.

Om du är en resenär som arbetar hos en kund där HRG är personuppgiftsbiträde är det din arbetsgivares sekretessmeddelande som styr hur dina uppgifter samlas in och används, förutom avseende till uppgifter vi samlar in och hanterar via våra webbsidor (se ovan för detaljer).

För sekretessinformation avseende uppgifter vi samlar in och hanterar via våra webbsidor hänvisar vi till Sekretessmeddelande – Uppgifter som samlas in och hanteras via våra webbsidor ovan.

 

HRG är ett bolag som ägs i sin helhet av American Express Global Business Travel (GBT). I de fall då vi delar dina personuppgifter med GBT i enlighet med sekretessmeddelandet kommer GBT hantera dem i enlighet med GBT:s sekretessmeddelande.

Sammanfattning av de viktigaste punkterna

 

Vilka uppgifter

samlar vi in?

Vi samlar in uppgifter om dig i samband med att du anmäler dig till, använder, köper eller

gör förfrågningar om våra tjänster.

 

Hur använder vi dina uppgifter?

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla våra tjänster hantera betalningar, sköta våra webbsidor, marknadsföra produkter och tjänster, skapa insikter i vår verksamhet och för att följa lagen.
 

 

Hur delar vi dina uppgifter?

Vi har ett avtal med din arbetsgivare eller resesponsor, som är vår företagskund, och vi delar dina uppgifter med dem, samt med våra dotterbolag, reseleverantörer och säljare för att boka researrangemang och tillhandahålla våra tjänster. Vi säljer eller delar inte uppgifter med tredje parter för oberoende marknadsföring av deras egna produkter och tjänster direkt till dig.
Marknadsföring och dina val: Vi använder dina uppgifter för marknadsföring till dig och vi respekterar dina val för hur vi kommunicerar med dig.
 

Internationella överföringar:

Vi överför dina uppgifter utanför ditt hemland i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag. Oavsett vart dina personuppgifter överförs är de skyddade i enlighet med våra Uppgiftsskyddsprinciper.
 

Dina rättigheter:

Du har rätt att bli informerad om huruvida vi hanterar dina uppgifter, och att komma åt, korrigera, radera eller protestera mot att vi använder uppgifterna, på begäran och utan avgift, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.
 

Förändringar:

Om vi gör väsentliga förändringar i sekretessmeddelandet lägger vi upp ett meddelande på vår webbsida innan de träder i kraft och där det är lämpligt skickar vi även ut ett meddelande till dig om förändringen.
 

 

 

 

Kontakta oss:

Om du har frågor om sekretessmeddelandet ber vi att du kontaktar oss på GBTPrivacy@amexgbt.com eller:

Global Privacy Team

American Express Global Business Travel 5 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5HU Storbritannien

 

Vilka uppgifter samlar vi in?

Kontoinformation – Om du kontaktar oss, anmäler dig till eller mottar tjänster från oss samlar vi in uppgifter om dig. Du kan förse oss med uppgifterna eller så kan din arbetsgivare eller resesponsor skicka dem till oss. Det kan vara bland annat namn, e-postadress, telefonnummer, arbetsgivare och fysiska adresser. Vi kan även be om passnummer, kön och födelsedatum för resenärer. Om vi bokar resor åt ditt resesällskap kan vi samla

 

in motsvarande information om dem. Kontoinformationen läggs till i din reseprofil. Det är där vi sparar de uppgifter vi behöver för att boka dina resor och tillhandahålla våra tjänster. Du kan välja att tillhandahålla mer information i din reseprofil, inklusive användaruppgifter för lojalitetsprogram, myndighetsidentifikationer och kontaktuppgifter till närmast anhörig i nödsituationer.

Reseinformation – Om du bokar resor med oss samlar vi in uppgifter om din resa (till exempel plats för avresa och återresa, flygbolag, hotell och hyrbil) och annan information som behövs för att göra bokningarna. Vi kan även samla in uppgifter i särskilda kategorier för att ge åtkomst, måltidsval och andra begärda tjänster.

Betalningsinformation – För att betala för bokningar och andra transaktioner som sker via våra tjänster samlar vi in betalkortsuppgifter och andra uppgifter som behövs för att hantera betalningar.

Exakt plats – Utöver den övergripande platsinformationen vi får via reseplaner eller IP-adresser kan vi även samla in din exakta plats under vissa omständigheter. Vi kan hämta din plats via dina mobilappar med ditt samtycke. Dessutom kan vi, om din arbetsgivare har ett avtal om nödtjänster med oss, via American Express samla in platsen för dina senaste transaktioner med ditt American Express företagskort och dela den med din arbetsgivare i nödsituationer (som till exempel naturkatastrofer) i enlighet med deras avtal med American Express.

 

Europeisk lag och din sekretess

Ta reda på mer om dina rättigheter under EU-lagstiftningen

Ta reda på mer om våra motiveringar för hantering av dina personuppgifter Ta reda på mer om hur länge vi sparar dina personuppgifter

Hur använder vi dina uppgifter?

Tillhandahålla vår produkter och tjänster – Vi använder dina uppgifter för att boka dina resor, anordna möten och evenemang, ta fram reseplaner och fakturor, kommunicera med dig om våra produkter och tjänster, tillhandahålla kundservice, hantera ditt konto och tillhandahålla information i nödsituationer till dig och din arbetsgivare.

Tillhandahålla vår produkter och tjänster till företagskunder – Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla våra resor, möten och evenemang, konsultverksamhet, företagsinsikter och andra relaterade tjänster till din arbetsgivare eller resesponsor, för att kommunicera om våra produkter och tjänster och för att hjälpa dem efterleva sina policyer.

Hantera betalningar – Vi använder dina uppgifter för att hantera transaktioner och tillhandahålla relaterad kundservice.

Drift av våra webbsidor och mobilapplikationer – Vi använder enhetsdata för att granska och förbättra prestandan och innehållet i våra tjänster, tillhandahålla uppdateringar, analysera trender och användning i samband med våra tjänster och för att mäta huruvida våra annonser och erbjudanden är effektiva.

Drift och förbättring av vår verksamhet – Vi använder dina uppgifter för att följa vårt företags policyer och rutiner för bokförings- och finansiella syften, för att upptäcka och förhindra bedrägerier och kriminell verksamhet, för att utföra, analysera och förbättra vår verksamhet och våra tjänster, och på andra sätt som krävs enligt lag.

Marknadsföring och dina val

Vi kan använda dina personuppgifter för att informera dig om våra produkter och tjänster, eller produkter och tjänster från relaterade företag (till exempel restauranger, konsumentprodukter, rundturer och underhållning), för att hjälpa oss avgöra om du kan vara intresserad av nya produkter och tjänster, och för att visa annonsinnehåll som är skräddarsytt för dina intressen, din plats eller din reseplan (med ditt samtycke

 

eller enligt lag). För att göra val om hur vi marknadsför till dig kan du göra inställningar i din reseprofil. Om du vill att vi ska sluta skicka dig marknadsföringsmeddelanden kan du också följa instruktionerna i den kommunikation vi skickar till dig

Vi skickar även meddelanden som är väsentliga för våra tjänster, till exempel kommunicerar vi med dig om dina resor, om underhåll av ditt konto, för att utföra dina beställningar eller om andra saker enligt lag. Vissa av meddelandena innehåller information som visas för dig som en del i vårt tjänsteavtal med din arbetsgivare eller resesponsor (till exempel meddelanden som hjälper dig följa deras resepolicyer). Om du väljer att inte få marknadsföringsmeddelanden kommer du fortsätta att få tjänstemeddelandena.

Hur delar vi dina uppgifter?

Din arbetsgivare eller resesponsor – Våra tjänster till dig tillhandahålls i enlighet med villkoren i de tjänsteavtal vi har med din arbetsgivare eller resesponsor. Vi delar dina uppgifter med dem så att de kan hantera resebehoven i sina verksamheter, uppfylla sina plikter gentemot sina anställda och för att säkerställa att deras policyer efterlevs. Om din arbetsgivare eller resesponsor begär det kan vi även dela uppgifter med deras säljare.

Inom koncernerna American Express, GBT och HRG – Vi delar uppgifter med American Express Company och dess dotterbolag för att vi och de kan driva, analysera och förbättra kreditkorts- och reseprodukterna och tjänsterna som din arbetsgivare eller resesponsor tillhandahåller. Vi delar även uppgifter med den sammantagna företagskoncernen GBT och HR, för att tillhandahålla och förbättra reseprodukter och tjänster som GNT och HRG erbjuder. Delning av uppgifter med American Express och GBT och inom HRG sker enligt lag och omfattas av lämpliga avtalsskydd.

Inom vårt resenätverk – Om dina resor tar dig till länder som en av våra lokala resebyråer hanterar kan de få tillgång till dina kontouppgifter, reseinformation och annan information som behövs för att tillhandahålla de resetjänster som du eller din arbetsgivare eller resesponsor begär.

Reseleverantörer och andra resetjänsteleverantörer – Vi delar uppgifter med reseleverantörer (till exempel flygbolag och hotell) och resetjänsteleverantörer (till exempel biljettutskicksystem och reseansökningsleverantörer) och försäljare för båda dessa vid behov för att boka dina resor och tillhandahålla reserelaterade tjänster till dig och din arbetsgivare. Vi säljer eller delar inte uppgifter med tredje parter för oberoende marknadsföring av deras egna produkter och tjänster direkt till dig.

Säljare – Vi delar uppgifter med säljare som utför tjänster på vårt uppdrag, till exempel vårt nätverk med lokala resebyråer, visum- och passtjänstleverantörer, utvecklare av mobilapplikationer och programvara, och säljare som tillhandahåller IT-stöd, datavärdskap, marknadsförings- och kommunikationstjänster och insamlingar. Dessa säljare får endast åtkomst till uppgifter som är nödvändiga för att utföra tjänsterna enligt vad som framgår i våra avtal med dem.

Affärsinsikter – Vi arbetar tillsammans med GBT för att kombinera uppgifter från många personer för att skapa aggregerad statistik som inte identifierar dig personligen. Vi använder uppgifterna för att få en förståelse för affärstrender och insikter och vi kan dela dem med tredje parter.

Affärsöverföringar – Om vi avtalar eller genomför en transaktion tillsammans med hela eller delar av verksamheten (till exempel en omorganisation, sammanslagning, försäljning eller förvärv) kan vi dela uppgifter med inblandade tredje parter i transaktionen där det är tillåtet enligt lag.

Enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag – Vi kan dela uppgifter med tillsynsmyndigheter, domstolar och myndigheter då vi anser att det är tillåtet eller krävs enligt lag, bestämmelser eller rättstvister, eller för att försvara HRG:s eller andras intressen, rättigheter eller egendom.

Vi kan även dela personuppgifter med andra parter enligt dina instruktioner eller med ditt samtycke.

 

Hur vi skyddar och lagrar personuppgifter

Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot icke godkänd åtkomst och användning. Vi lagrar endast dina uppgifter så länge som behövs för att tillhandahålla våra tjänster och för legitima affärssyften, såvida vi inte måste behålla dem under en längre tid i enlighet med lagar eller bestämmelser, eller rättsliga processer.

Internationella överföringar

Vi kan överföra dina uppgifter till jurisdiktioner utanför ditt hemland vid behov för de syften som beskrivits häri, inklusive till länder som kanske inte tillhandahåller samma nivå av uppgiftsskydd som ditt hemland.

Mottagare befinner sig sannolikt i länder där HRG och dess dotterbolag har verksamhet och i de jurisdiktioner dit du reser. För att skydda sådan information kommer överföringar göras i enlighet med vad som tillåts i gällande lag, inklusive där det är nödvändigt beroende på gällande kontraktsklausuler. Oavsett var vi hanterar dina uppgifter skyddar vi dem på det sätt som beskrivs i sekretessmeddelandet och i enlighet med gällande lag och våra Uppgiftsskyddsprinciper.

Dina rättigheter

Om du har skapat ett konto hos online och vill uppdatera de uppgifter du angivit kan du komma åt ditt konto för att visa och göra ändringar eller korrigera dina uppgifter. Du kan även ha rätt att bli informerad om huruvida vi hanterar dina uppgifter, och att komma åt, korrigera, radera eller protestera mot att vi använder uppgifterna, på begäran och utan avgift. Observera att vi kan behöva behålla vissa uppgifter för våra arkiv, för att genomföra eventuella transaktioner som påbörjats innan din begäran eller för andra syften som är tillåtna enligt lag.

Förändringar

Vi kan ändra sekretessmeddelandet från tid till annan om vår verksamhet förändras eller om de rättsliga kraven ändras. Om vi gör väsentliga förändringar i sekretessmeddelandet lägger vi upp ett meddelande på vår webbsida innan de träder i kraft och där det är lämpligt skickar vi även ut ett meddelande till dig om förändringen.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller klagomål om HRG och sekretessen, eller för att utöva dina rättigheter, hänvisar vi till personuppgiftsombudet, GBTPrivacy@amexgbt.com eller:

Global Privacy Team

American Express Global Business Travel 5 Churchill Place

Canary Wharf London E14 5HU Storbritannien

I de flesta fall ber vi att du inkommer med ditt klagomål skriftligen. Vi kommer utreda ditt klagomål och svarar generellt sett skriftligen inom 30 dagar från mottagandet. Om vi inte skulle svara eller om du inte är nöjd med svaret som du fått från oss kan du ha rätt att lämna in ett klagomål till din tillsynsmyndighet.